فیلم آموزش حسابداری و استخدام

در این فیلم به یکی از دستاوردهای شرکت حسابداران برتر در خصوص تربیت حسابدار ،بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی از طریق این مصاحبه پرداخته شده است
ویدیوهای مرتبط