02 مابه عنوان موجود زنده مدام در حال انتخابیم.حتی انتخاب نکردن هم نوعی انتخاب و این انتخاب ها انگیزش هیجانی هم دارد.

ویدیو 02 مابه عنوان موجود زنده مدام در حال انتخابیم.حتی انتخاب نکردن هم نوعی انتخاب و این انتخاب ها انگیزش هیجانی هم دارد. از کانال فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
ویدیوهای مرتبط