موج تازه دانش‌آموزان افغانستانی بدون مدرک در ایران

بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، موج جدید مهاجرت شهروندان این کشور، از جمله به سمت ایران آغاز شد. همراه با این موج، تعداد دانش‌آموزان افغانستانی بدون مدرک و نیازمند به آموزش نیز افزایش یافته و گفته می‌شود برخی از مدارس خودگردان ویژه اتباع دوباره در حال شروع فعالیت هستند. «مدرسه فرهنگ» یکی از مدارس مجاز ویژه اتباع است که این روزها با سیل دانش‌آموزان افغانستانی روبرو است؛ کودکانی که به‌تازگی همراه با خانواده خود از میان درگیری‌های کشور خود به ایران مهاجرت کرده‌اند.
ویدیوهای مرتبط