خاندوزی ضابطه مند شدن انتقال فرآورده‌های های نفتی مانع قاچاق سوخت می شود

وزیر اقتصاد ضابطه مند شدن انتقال فرآورده‌های های نفتی را مانع از قاچاق سوخت دانست.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید