وزیر نفت طرح تخصیص «بنزین برای همه مردم» در مرحله کارشناسی قرار دارد

وزیر نفت: طرح تخصیص «بنزین برای همه مردم» در مرحله کارشناسی قرار دارد : نيک رو : هنوز زمان اجرای آزمایشی این طرح مشخص نشده است.
ویدیوهای مرتبط