دیرین دیرین - پیشگیری از کرونا 2

در این قسمت آموزش می‌دهیم که چطور به هم دست ندهیم، ماسک ندهیم و غذا ندهیم! آموزش این که چطور پا ندهیم در قسمت‌های بعدی!
ویدیوهای مرتبط