عصبانیت زانیار خسروی از ممنوع الکار شدنش

اتفاق ناراحت کننده حسن پور شیرازی - عصبانیت شدید زانیار خسروی و در آخر بهترین سکانس سریال پایتخت
ویدیوهای مرتبط