20 یکی از ویژگی های انسان فرارونده این است که تجربه های زندگی برایش نو باقی می ماند

ویدیو 20 یکی از ویژگی های انسان فرارونده این است که تجربه های زندگی برایش نو باقی می ماند از کانال فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید